Đồng nghĩa của opiate

Alternative for opiate

opiate /'oupiit/
 • tính từ
  • (từ cổ,nghĩa cổ) có thuốc phiện
  • làm buồn ngủ
  • làm tê đi
  • danh từ
   • thuốc có thuốc phiện (để giảm đau hoặc gây ngủ)
   • ngoại động từ
    • hoà với thuốc phiện

   Noun

   Opioid receptor agonist

   Trái nghĩa của opiate

   opiate Thành ngữ, tục ngữ

   Music ♫

   Copyright: Synonym Dictionary ©

   Stylish Text Generator for your smartphone
   Let’s write in Fancy Fonts and send to anyone.