Đồng nghĩa của unmusical

Alternative for unmusical

unmusical /'ʌn'mju:zikəl/
  • tính từ
    • không có tính chất nhạc, không du dương
      • unmusical sound: âm thanh không du dương
    • không thích nhạc; không biết thưởng thức nhạc

Trái nghĩa của unmusical

unmusical Thành ngữ, tục ngữ

Music ♫

Copyright: Synonym Dictionary ©

Stylish Text Generator for your smartphone
Let’s write in Fancy Fonts and send to anyone.