Đồng nghĩa của tuneless

Alternative for tuneless

tuneless /'tju:nlis/
  • tính từ
    • không đúng điệu
    • không du dương, không êm ái
    • không chơi, không gảy (nhạc khí)

Trái nghĩa của tuneless

tuneless Thành ngữ, tục ngữ

Music ♫

Copyright: Proverb ©

You are using Adblock

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.

Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

I turned off Adblock