Đồng nghĩa của reborn

Alternative for reborn

reborn
  • tính từ
    • đổi đời, hồi sinh, tái sinh
    • tâm linh khai sáng

Trái nghĩa của reborn

reborn Thành ngữ, tục ngữ

Music ♫

Copyright: Synonym Dictionary ©

Stylish Text Generator for your smartphone
Let’s write in Fancy Fonts and send to anyone.