Đồng nghĩa của undimmed

Alternative for undimmed

undimmed /'ʌn'dimd/
  • tính từ
    • không bị mờ, không tối

Trái nghĩa của undimmed

undimmed Thành ngữ, tục ngữ

Music ♫

Copyright: Synonym Dictionary ©