Đồng nghĩa của insusceptible

Alternative for insusceptible

insusceptible /,insə'septəbl/
 • tính từ
  • không tiếp thu; không dễ bị
   • insusceptible of flattery: không tiếp thu sự nịnh hót, không chịu được sự nịnh hót
   • insusceptible to infection: không dễ bị nhiễm trùng
  • không dễ bị xúc cảm

Trái nghĩa của insusceptible

insusceptible Thành ngữ, tục ngữ

Music ♫

Copyright: Synonym Dictionary ©