Đồng nghĩa của the

Alternative for the

the /ði:, ði, ðə/
 • mạo từ
  • cái, con, người...
   • the house: cái nhà
   • the cat: con mèo
  • ấy, này (người, cái, con...)
   • I dislike the man: tôi không thích người này
  • duy nhất (người, vật...)
   • he is the shoemaker here: ông ta là người thợ giày duy nhất ở đây
 • phó từ
  • (trước một từ so sánh) càng
   • the sooner you start the sooner you will get there: ra đi càng sơm, anh càng đến đấy sớm
   • so much the better: càng tốt
   • the sooner the better: càng sớm càng tốt

Determiner

A grammatical article that implies an entity it articulates was previously mentioned

Determiner

Used to indicate something or someone nearby that the speaker or writer is referring to

Trái nghĩa của the

the Thành ngữ, tục ngữ

Music ♫

Copyright: Synonym Dictionary ©

Stylish Text Generator for your smartphone
Let’s write in Fancy Fonts and send to anyone.