Đồng nghĩa của what

Alternative for what

what /w t/
 • đại từ nghi vấn
  • gì, thế nào
   • what is he like?: nó như thế nào?
   • what's the matter?: cái gì thế?
   • what's your name?: tên anh là gì?
  • sao, vậy thì sao
   • so what?: như vậy thì làm cái gì?, như vậy thì nghĩ làm sao?
   • well, what of it?: ừ, thế thì đ làm sao?
  • what about?
   • có tin tức gì về... không?
  • anh nghĩ sao?
   • what about a cup of tea?: làm chén nước trà nhé, anh nghĩ sao?
  • what...for?
   • (xem) for
  • what ever for?
   • nhưng tại sao chứ?
  • what if?
   • nếu... thì sao?
  • what if he refuses to answer?: nếu nó từ chối không tr lời thì sao?
  • what not?
   • gì? gì nữa?
  • what of?
   • ra sao?, thế nào?
  • what of that?: cái đó ra sao?
  • what then?
   • rồi sao?
 • đại từ cm thán
  • biết bao!, làm sao!
   • what he has suffered!: nó đau khổ biết bao!
 • đại từ quan hệ
  • cái mà, điều mà, người mà, cái gì
   • he obtained what he needed: nó được cái mà nó cần
   • what he did, he did well: nó đ làm việc gì thì đều làm tốt
   • happen what may: dù xy ra cái gì, dù ở trong hoàn cnh nào đi nữa
  • and what have you
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) và tất c những cái gì khác cùng một loại như thế
  • and what not
   • và gì gì nữa; vân vân
  • but what
   • (thông tục) trừ cái mà, mà... không
  • there wasn't a day but what it rained: chẳng có ngày nào mà không mưa
  • he had no weapons but what he carried with him: nó không có một thứ vũ khí nào khác ngoài cái mà nó mang
  theo
  • I know what
   • (thông tục) tôi có một ý kiến mới
  • I'll tell you what
   • tôi sẽ cho anh rõ sự thật; tôi sẽ chỉ cho anh nên làm thế nào
  • to know what's what
   • có trí suy xét, biết cái hay cái dở; biết rõ sự tình
  • not but what
   • (xem) but
  • what though
   • (xem) though
  • what with...and what with...
   • một là vì... hai là vì...; do một bên thì... một bên thì; phần thì... phần thì...
 • tính từ
  • nào?, gì?
   • what new?: tin tức gì?
   • what books have you read?: anh đ đọc những sách nào?
  • biết bao!, làm sao!
   • what an intelligent boy he is!: đứa bé mới thông minh làm sao!
   • what a queer idea!: ý kiến kỳ quặc làm sao!
   • what a beautiful view: cnh đẹp làm sao
  • nào, mà
   • I don't know by what train I shall go: tôi chưa biết sẽ đi xe lửa nào
   • I shall incur what expenses will be necessary: tôi sẽ gánh tất c những món tiêu cần thiết

Pronoun

The thing that

Pronoun

(interrogative) Used interrogatively in asking for the specification of something

Adverb

Used as an intensifier, especially to start a sentence

Interjection

Used to ask the listener what they want

Conjunction

That which

Trái nghĩa của what

what Thành ngữ, tục ngữ

Music ♫

Copyright: Synonym Dictionary ©

Stylish Text Generator for your smartphone
Let’s write in Fancy Fonts and send to anyone.