Đồng nghĩa của bludge

Alternative for bludge

bludge
 • nội động từ
  • (từ úc, (thông tục)) trốn tránh công việc, nhiệm vụ
  • trút lên người khác, bắt người khác gánh chịu
  • xoáy; nẫng
  • danh từ
   • công việc đễ dàng, thời gian rãnh rỗi

  Trái nghĩa của bludge

  bludge Thành ngữ, tục ngữ

  Music ♫

  Copyright: Synonym Dictionary ©

  Stylish Text Generator for your smartphone
  Let’s write in Fancy Fonts and send to anyone.