Đồng nghĩa của vinous

Alternative for vinous

vinous /'vainəs/
 • tính từ
  • có màu đỏ rượu vang
  • có mùi vị rượu vang
  • được mùa rượu vang
   • vinous year: năm được mùa rượu vang
  • từ rượu vang mà ra

Adjective

Winy

Trái nghĩa của vinous

vinous Thành ngữ, tục ngữ

Music ♫

Copyright: Synonym Dictionary ©

Stylish Text Generator for your smartphone
Let’s write in Fancy Fonts and send to anyone.