Trái nghĩa của closeness

Alternative for closeness

closeness /'klousnis/
 • danh từ
  • sự gần gũi, sự thân mật
  • sự chật chội; sự bí hơi; sự ngột ngạt khó thở (không khí...)
  • tính dày chặt, tính khít, tính mau (vải...)
  • tính dè dặt, tính kín đáo
  • tính hà tiện, tính bủn xỉn, tính keo cú
  • tính chặt chẽ (lý luận)

Noun

(of air) Opposite of having a stuffy or muggy quality

Noun

Opposite of the property of being miserly or unwilling to spend money

Noun

Opposite of the state of being cold and damp

Noun

Opposite of the degree of exactness with which something is copied or reproduced

Noun

Opposite of the fact or condition of being with another or others, especially in a way that provides friendship and enjoyment

Noun

Opposite of the state or quality of being crowded

Noun

Opposite of staleness

Noun

Opposite of tight-lippedness, discretion, avoidance of saying too much

Noun

Opposite of the act by which something is bonded

Noun

Opposite of a measure of the quantity of matter contained by a unit volume

Noun

Opposite of the state or condition of being about to happen or take place

Noun

Opposite of thickness

Đồng nghĩa của closeness

closeness Thành ngữ, tục ngữ

Music ♫

Copyright: Synonym Dictionary ©

Stylish Text Generator for your smartphone
Let’s write in Fancy Fonts and send to anyone.