Đồng nghĩa của jockstrap

Alternative for jockstrap

jockstrap /'dʤɔkstræp/
  • danh từ
    • khố đeo (âm nang) (của các vận động viên thể dục thể thao)

Noun

Support for genitals

Trái nghĩa của jockstrap

jockstrap Thành ngữ, tục ngữ

Music ♫

Copyright: Synonym Dictionary ©